Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Piotr Bojanowicz 3d - Przewodniczy
  • Aleksandra Lenort 3f - Zastępca przewodniczącego
  • Małgorzata Nocuń 3d - Członek
  • Oliwier Erling 3f - Członek
  • Julia Caban 3f - Członek

Opiekunowie Samorządu

  • p. prof. Katarzyna Kaczmarek
  • p. prof. Małgorzata Mąkowska
  • p. prof. Dorota Żesławska

Czym jest Samorząd Uczniowski?

To jeden z kilku jeden z organów szkoły, który obejmuje całą społeczność uczniowską. Jest niezależny od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce był m.in. Janusz Korczak. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego czerwiec 2015 r.

Opublikowano Autor: