Deklaracja dostępności

VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.kopernik.czest.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.10.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.09.2020 r.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2024-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 14.09.2020 r.
W VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://www.kopernik.czest.pl spełnia wymagania w 91.03 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres email: lo7@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 324-52-66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z p. Małgorzata Korpus. Adres email: malgorzata@kopernik.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 324-52-66.

Korzystanie z klawiatury
Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski
Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .
• Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
• Informacje uzupełniające:
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: ul. Nowowiejskiego 18, 42-217 Częstochowa
telefon 34 324-52-66
fax. 34 324-39-30
E-mail: lo7@edukacja.czestochowa.pl
Strona internetowa: www.kopernik.czest.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą cztery wejścia: główne i dwa boczne od ul. Nowowiejskiego, oraz czwarte od strony zamkniętego parkingu. Wejście do budynku na poziom parteru przez wejście główne i dwa boczne wymaga pokonania 3 stopni na zewnątrz i 6 stopni wewnątrz. Wejście od strony zamkniętego parkingu jest przystosowane dla wózków, trzeba jednak pokonać 4-centymetrowy próg. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Szkoła nie posiada parkingu ogólnie dostępnego.

W budynku szkoły nie ma zainstalowanej windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i niektóre pomieszczenia na parterze.

W budynku szkoły nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na teren szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Opublikowano Autor: