Procedury dotyczące reżimu sanitarnego obowiązujące od 2 listopada 2021 roku

Organizacja pracy szkoły i realizacja jej zadań podczas nauczania stacjonarnego zawierająca procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii zaktualizowana na podstawie wytycznych GIS z sierpnia 2021 r..

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy nie mogą przyjść do szkoły, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. W szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • uczniowie
 • nauczyciele
 • pracownicy administracji
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości oraz dezynfekcję
 • inne osoby (np. rodzice uczniów lub inni interesanci), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty; sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu załatwiane są telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
 1. Osoby wchodzące na teren szkoły wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).
 3. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obowiązkowym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obligatoryjnie dokonują dezynfekcji rąk.
 4. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali oraz w wyznaczonych miejscach na korytarzach.
 5. Nauczyciele, uczniowie oraz inne osoby są zobowiązani zakrywać usta i nos podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych.
 6. W trakcie lekcji nauczyciel i uczniowie mogą odkryć usta i nos, ale mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy uczeń podchodzi do nauczyciela lub nauczyciel do ucznia.
 7. W trakcie lekcji, w miarę możliwości nie należy zamykać okien.
 8. Podczas przerw nauczyciel dopilnowuje, aby dyżurny lub inny wyznaczony przez niego uczeń wywietrzył salę lekcyjną. Uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela.
 9. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itp. Uczniowie korzystają z własnych podręczników.
 10. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów ani podręczników od innych uczniów.
 11. Podczas realizowania planowych zajęć tygodniowych, w miarę możliwości jest ograniczone przemieszczanie się uczniów między salami.
 12. Po zajęciach w danym dniu dezynfekuje się powierzchnie stolików, biurek oraz inne  powierzchnie dotykowe (klamki/uchwyty, poręcze, wyłączniki światła itd.).
 13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 14. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 15. Na terenie szkoły należy zachować odpowiedni dystans społeczny.
 16. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia, w tym przede wszystkim:
 • częstego mycia rąk,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 1. W czasie przerw, jeśli pogoda na to pozwoli, uczniowie przybywają na świeżym powietrzu (od strony boiska, obowiązuje zakaz opuszczania terenu należącego do szkoły). Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur w części sportowej obiektu.
 2. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy czyścić lub dezynfekować.
 4. Podczas zajęć pozalekcyjnych należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa, które mają zastosowanie dla zajęć obowiązkowych.
 5. W przypadku podejrzenia zakażenia taką osobę izoluje się w pokoju 08 w części sportowej budynku.
 6. W funkcjonowaniu szkoły bezwzględnie przestrzegane są przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 7. W miarę możliwości jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej. Tygodniowy plan zajęć zapewnia ograniczone przemieszczanie się uczniów pomiędzy salami lekcyjnymi. W sytuacjach wynikających z realizacji procesu dydaktycznego uczniowie odbywają zajęcia w różnych, przystosowanych do określonych zajęć, salach lekcyjnych.
 8. Dyrektor szkoły uwzględniając:
  1. ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas lub
  2. realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć lub
  3. możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty działalności opiekuńczo-wychowawczej.

 1. Pracę szkoły i realizację jej zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie edukacji zdalnej oraz hybrydowej reguluje załącznik nr 1.
 2. Pracę biblioteki szkolnej reguluje załącznik nr 2.
 3. Sekretarz szkoły prowadzi rejestr umówionych wizyt, o których mowa w punkcie 3 stanowiący załącznik nr 3.
 4. Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie reguluje załącznik nr 4.

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Pracownicy dyżurujący na portierni mają obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, oraz miały zakryte usta i nos.
 3. Uczniowie po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety są zobligowani do umycia rąk.
 4. Jest prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Zapewnione są pojemniki do utylizacji masek jednorazowych i rękawiczek ochronnych.
 9. Uczniowie wchodząc do sal informatycznych dezynfekują ręce. Zalecane jest stosowanie rękawiczek jednorazowych.