Olimpiada Języka Angielskiego

Zapraszam do udziału w 39. Olimpiadzie Języka Angielskiego. Eliminacje szkolne odbędą się 17 listopada 2014 o godz. 9.00 (test trwający 60 minut). Zapisy przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 10 października 2014. Przed zgłoszeniem się, proszę zapoznać się z testami z eliminacji szkolnych z poprzednich edycji, dostępne http://www.wsjo.pl/oja/?id=12.

Newsa przygotowała: p. prof. Małgorzata Korpus.

Zebrania z rodzicami

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 15 września 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

godz. 16.30

Klasy drugie – sala

godz. 16.30

Klasy trzecie – sala

godz. 17.30

1a – 22

2a – 46

3a – 36

1b – 17

2b – 23

3b – 23

1c – 39

2c – 47

3c – 27

1d – 51

2d – 42

3d – 39

1e – 27

2e – 41

3e – 52

1f – 26

2f – 52

3f – 38

1g – 40

2g – 38

3g – 26

1h – 37

2h – 11

3h – 22

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

Projekt „Szkoła Bez Barier”

Od 03.09.2014r. ogłasza  się  nabór uczestników/uczestniczek  do  udziału  w  projekcie  pn.  „Szkoła  bez barier”  współfinansowanym  przez  Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego,  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX.  Rozwój  wykształcenia i kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych i zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt  przewiduje  udział  uczniów/uczennic  z  niepełnosprawnościami w zajęciach  specjalistycznych  oraz  współuczestnictwo  uczniów/uczennic zdrowych i uczniów/uczennic  z  niepełnosprawnościami  w  ramach  zajęć integracyjnych z 51 Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.

Nabór uzupełniający do projektu „Young in Europe”

W roku szkolnym 2014 / 2015 nasza szkoła realizuje projekt „Young in Europe”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą jest Gmina Miasto Częstochowa, a oprócz naszej placówki, projekt obejmuje również pozostałe licea ogólnokształcące z terenu miasta Częstochowy. Projekt zawiera komponent międzynarodowy realizowany w partnerstwie z Dr Intelligence Ltd. z Kent w Wielkiej Brytanii – stowarzyszeniem szkoleniowym, które od wielu lat wdraża programy przygotowujące młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego.

Celem projektu „Young in Europe” jest m.in. wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, która będzie przydatna do założenia własnej firmy. Przewidywane są następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, kursy języków obcych z elementami języka biznesowego, zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki, etyki, warsztaty poświęcone przedsiębiorczości, zarządzaniu projektem i czasem. Projekt przewiduje też program modułowy „Wprowadzenie w obieg zawodowo-socjalny”, którego jeden moduł będzie realizowany w Wielkiej Brytanii. Udział w projekcie jest bezpłatny – wszystkie działania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Do projektu mogą zgłaszać się uczniowie klas pierwszych i drugich. Po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji, należy złożyć komplet dokumentów w terminie do 5 września 2014 roku do Pani Małgorzaty Korpus.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie http://fe.czestochowa.pl/page/3770,rekrutacja-do-projektu.html

Newsa przygotowała: p. prof. Małgorzata Korpus.

Wyprawka szkolna oraz zasiłek

Do dnia  19 września można  składać  wnioski  o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015.

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania.

W ciągu całego roku szkolnego można też składać do  pedagoga  szkolnego wnioski na zasiłek losowy z powodu zdarzenia losowego.

Za zdarzenie losowe jest uważany:
-  nieszczęśliwy wypadek,
-  choroba ucznia lub członków rodziny,
-  śmierć najbliższego członka rodziny,
-  inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa  miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.

Stypendium szkolne

Warunkiem  ubiegania się o stypendium  szkolne jest  trudna  sytuacja  materialna rodziny ucznia wynikająca  z niskich  dochodów  na osobę  w  rodzinie. Miesięczna  wysokość dochodu  na  osobę w rodzinie  ucznia ubiegającego się  o stypendium szkolne  nie  może przekroczyć kwoty  456,00zł netto (pod uwagę  brane  są  dochody rodziny ucznia z  miesiąca  sierpnia 2014 r.). Wnioski wraz  z  kompletem  dokumentów należy dostarczyć w  nieprzekraczalnym  terminie 15 września 2014 r. do pedagoga  szkolnego lub do MOPS, Częstochowa Al. Niepodległości 20/22

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18: tel. (34) 363-02-09,
poniedziałek, środa, czwartek
w godz. 7:30 – 15:30
wtorek
w godz. 7:30 – 16:00, piątek w godz. 7:30 – 15:00
email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.

Używane podręczniki

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, którzy chcą sprzedać podręczniki, mogą to zrobić od 2 września 2014 r. Dystrybucja podręczników odbywać się będzie w łączniku na dużej przerwie.

Newsa przygotowała: p. wicedyrektor Dorota Żesławska.