Legitymacje szkolne

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 grudnia 2014 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23) określony został nowy wzór legitymacji szkolnej. Najważniejszą zmianą jest wymóg wpisywania na legitymacji numeru PESEL.

Zgodnie z §2 ust. 1 ww. rozporządzenia legitymacje szkolne wydane na dotychczasowych drukach zachowują ważność, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji szkoła naniesie numer PESEL i opatrzy taki wpis pieczęcią urzędową.

Uczniów naszej szkoły, którzy jeszcze nie mają wpisanego przez szkołę numeru PESEL, zapraszamy do sekretariatu. Przypominamy, że wpis ten może być wymagany jako podstawa do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego.