Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

W naszej szkole realizowany jest projekt „Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki” w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt trwa od 31 grudnia 2014 do 30 grudnia 2016.

Cele projektu to:
- doskonalenie umiejętności uczenia się,
- podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych,
- rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości,
- podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystanie narzędzi informatycznych,
- rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej,
- nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, podejść, technik nauczania oraz pracy z uczniem,
- podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego,
- poszerzenie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu i obszaru zawodowego.

Projekt zakłada udział nauczycieli języków obcych, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz przyrody w szkoleniach za granicą.

Koordynator projektu: p. prof. Małgorzata Korpus.

Legitymacje szkolne

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 grudnia 2014 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23) określony został nowy wzór legitymacji szkolnej. Najważniejszą zmianą jest wymóg wpisywania na legitymacji numeru PESEL.

Zgodnie z §2 ust. 1 ww. rozporządzenia legitymacje szkolne wydane na dotychczasowych drukach zachowują ważność, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji szkoła naniesie numer PESEL i opatrzy taki wpis pieczęcią urzędową.

Uczniów naszej szkoły, którzy jeszcze nie mają wpisanego przez szkołę numeru PESEL, zapraszamy do sekretariatu. Przypominamy, że wpis ten może być wymagany jako podstawa do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego.