Zasady rekrutacji
do VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
na rok szkolny 2024/2025

 

I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

II. Oferta edukacyjna.
1. Kandydat do VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie może składać podania o przyjęcie do następujących klas:

• A – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski
Języki:
o język angielski
o język rosyjski

• B – oddział dwuprofilowy
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w grupie Ba:
język polski, historia, język angielski
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w grupie Bw:
język polski, historia, WOS
Języki:
o język angielski
o język francuski

• C – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, geografia, język angielski
Języki:
o język angielski
o język niemiecki

• D – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka
Języki:
o język angielski
o język niemiecki

2. Wybór jednej lub kilku klas przez kandydatów potwierdzony musi być podaniem o przyjęcie do wybranych klas. Wybór klasy przez kandydatów potwierdzony kwalifikacją w systemie elektronicznym jest ostateczny.

3. W każdej klasie obowiązuje limit 26 miejsc. Jeżeli klasa podzielona jest na dwie grupy, w każdej grupie obowiązuje limit 13 miejsc.

III. Kryteria rekrutacji.
1. Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

a) Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego oraz matematyki bez względu na wybór klasy oraz
do klasy A – z biologii i chemii
do klasy B (grupa Ba) – z języka angielskiego i historii
do klasy B (grupa Bw) – z historii i WOS-u
do klasy C – z geografii i języka angielskiego
do klasy D – z informatyki i fizyki

Punktacja za poszczególne oceny:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

b) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
- języka polskiego,
- matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
- języka obcego nowożytnego.

c) Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d) Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f) Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

2. Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

IV. Obowiązują następujące terminy:

1. Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
13 maja – 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

2. Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
21 czerwca – 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
12 lipca 2024 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
12 – 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 lipca 2024 r. do godz. 14:00

6. Spotkanie Dyrekcji i wychowawców klas z Rodzicami uczniów przyjętych
do klas pierwszych:
2 września 2024 r. o godz. 17:00

7. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
22 – 25 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty:
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rekrutacja/szkoly-ponadpodstawowe-komunikaty/

V. Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się z komunikatami oraz wzorami dokumentów dot. rekrutacji umieszczonymi na oficjalnej stronie szkoły pod adresem: www.kopernik.czest.pl/rekrutacja

VI. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas lub grup (w przypadku podziału klasy na grupy) dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

 

Opublikowano Autor: