Zasady rekrutacji
do VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjów

I.    Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
4.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.

II.    Oferta edukacyjna.
1.    Kandydat do VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie może składać podania o przyjęcie do następujących klas:

•    F – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski
Języki:
o    język angielski
o    język rosyjski

•    G – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, język angielski, historia
Języki:
o    język angielski
o    język francuski

•    H – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, WOS
Języki:
o    język angielski
o    język niemiecki

•    I – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka
Języki:
o    język angielski
o    język niemiecki

•    J – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, język angielski, geografia
Języki:
o    język angielski
o    język niemiecki

2.    Wybór jednej lub kilku klas przez kandydatów potwierdzony musi być podaniem o przyjęcie do wybranych klas. Wybór klasy przez kandydatów potwierdzony kwalifikacją w systemie elektronicznym jest ostateczny.

3.    W każdej klasie obowiązuje limit 30 miejsc.

III.    Kryteria rekrutacji.
1.    Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z j. polskiego oraz matematyki bez względu na wybór klasy oraz
do klasy F – z biologii i chemii
do klasy G – z języka angielskiego i historii
do klasy H – z historii i WOS-u
do klasy I – z informatyki i fizyki
do klasy J – z geografii i języka angielskiego

Punktacja za poszczególne oceny:
celujący         –     18 pkt
bardzo dobry     –     17 pkt
dobry          –     14 pkt
dostateczny     –      8 pkt
dopuszczający     –      2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 pkt.

b)    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt. Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,2 punktu, maksymalnie 20 punktów za każdy z pięciu egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    historii i wiedzy o społeczeństwie,
-    matematyki,
-    przedmiotów przyrodniczych,
-    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

2.    Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przyjmowani będą absolwenci gimnazjów, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

IV.    Obowiązują następujące terminy:

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
13 maja – 25 czerwca 2019 r.

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
21 – 25 czerwca 2019 r.

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
16 lipca 2019 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum:
16 – 24 lipca 2019 r.

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
25 lipca 2019 r.

6.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
26 – 30 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

V.    Przed zaakceptowaniem zasad rekrutacji kandydat zobowiązany jest zapoznać się z komunikatami oraz wzorami dokumentów dot. rekrutacji umieszczonymi na oficjalnej stronie szkoły pod adresem: www.kopernik.czest.pl/rekrutacja

VI.    Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

Opublikowano Autor: