Rekrutacja – terminy pracy komisji rekrutacyjnej

Komisja rekrutacyjna przyjmować będzie kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie:

  • 7 lipca – 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi dnia:

  • 20 lipca 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

  • 21 – 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00