Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacja Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz z innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości ogłasza: Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych. Roczne stypendium wynosi 5000 zł. Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok studiów dziennych I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tyś. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1295 zł lub 1480 zł (dochód netto wyliczony od czerwca 2016 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w regulaminie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017”, dostępny na stronie internetowej Fundacji Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl.

Kandydat po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2016 do 17 sierpnia 2016 r. do godz.16-ej. Następnie kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek wraz z kompletem dokumentów składa w Oddziale Terenowym ANR w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.

Informacji o programie udzielają:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości :
Adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,
Tel.: (42) 632 59 91, 631 95 58,
Fax: (42)  630 27 81,
e-mail:fep@fep.lodz.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu:
Adres: 45- 068 Opole, ul. 1 Maja 6,
Tel.: (77) 40 00 919,
Fax: (77) 40 00 951

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.