Stypendium naukowe „Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  informuje, że rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Założenia projektu:

Adresatami projektu są wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, w tym liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia.

Celem Projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez przyznanie stypendiów naukowych w wysokości 500zł miesięcznie w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Kryteria obowiązkowe – obligatoryjne:

 • uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej ;
 • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
 • osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego:

a) w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz co najmniej 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego,

b) w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz  co najmniej 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2016/2017) średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2016/2017) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50;
 • niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej kwotę-1180zł.

Kryteria dodatkowe – nieobowiązkowe:

 • uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT;
 • posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.

termin i miejsce naboru wniosków o przyznanie stypendium

 • Termin naboru: od 25 września  do 27 października 2017 r.;
 • Miejsca składania wniosków (osobiście lub wysłać na adres):
  Kancelaria  Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,       ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej projektu:
www.efs-stypendia.slaskie.pl

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.