Stypendium szkolne na rok 2019/2020

Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych MOPS w Częstochowie informuje, że do dnia 13 września 2019 r. należy dostarczyć wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z odpowiednimi dokumentami  do pedagoga szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkałym na terenie Gminy Częstochowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto. Dodatkowo, by otrzymać stypendium musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub gdy wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy.

Rozpatrywane będą tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

FORMA STYPENDIUM. NA CO MOŻE BYĆ WYDATKOWANE

Stypendium jest pomocą materialną przyznawaną na okres wskazany w decyzji administracyjnej.

Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką – ich katalog został określony w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, zatwierdzonym przez Dyrektora MOPS. Może być to m.in. całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych.

 Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków, faktur za dokonane zakupy.

KONTAKT

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój nr. 4: tel. (34) 372-42-04.

Druk wniosku o stypendium szkolne dostępny jest do pobrania na stronie http://mops.czestochowa.pl/mops2/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-uczniow-wnioski-o-stypendia-szkolne-dla-wiekszosci-uczniow-przyjmowane-od-1-do-15-wrzesnia/

Newsa przygotowała: p. pedagog Edyta Ślęzak.