Wyprawka szkolna 2019/2020

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245). mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników i pomocy edukacyjnych. Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu. Maksymalna kwota zwrotu wynosi  445zł.Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem – jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletnich uczniów lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego, innej osoby, za zgodą rodziców ucznia. Wniosek składa się do pedagoga szkolnego najpóźniej do dnia 16.09.2019r. Druk wniosku jest do pobrania w gabinecie pedagoga.

 Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dowód zakupu podręczników.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz