Matura 2021 – informacje

Uprzejmie informuję, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostały materiały dotyczące egzaminu maturalnego w maju 2021 roku.

Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 7 września 2020 r. o godzinie 17:00 na hali sportowej.

Następnie wychowawcy klas poprowadzą spotkania w salach wymienionych poniżej:

Klasy pierwsze – sala

1a – 38

1b – 27

1c – 22

1d – 41

1e – 26

1f – 40

1g – 36

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

Stypendium szkolne 2020/21

Sekcja Usług Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że do dnia 15 września 2020 r. można ubiegać się  o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pedagoga szkolnego, do dnia 14.09.2020r.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkałym na terenie miasta Częstochowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium, nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4: tel. 34 373 42 20 lub pedagog szkolny.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.

Wyprawka szkolna 2020/2021

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników i pomocy edukacyjnych. Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu. Maksymalna kwota zwrotu wynosi  445zł. Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem – jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletnich uczniów lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego, innej osoby, za zgodą rodziców ucznia. Wniosek należy złożyć do pedagoga szkolnego najpóźniej do dnia 11.09.2020r. 

Druk wniosku jest do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego.

 Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dowód zakupu podręczników.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.

Zasiłek szkolny

W okresie trwania nauki uczniowie mieszkający na terenie miasta Częstochowa mogą skorzystać z zasiłku szkolnegoPomoc przeznaczona jest dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Zasiłek to jednorazowa pomoc finansowa udzielana przez MOPS Częstochowa. Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2: tel. 34 373 42 20 lub pedagog szkolny .

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.

Aktywny wypoczynek ze Szkolnym Kołem Krajoznawczo-Turystycznym

SKKT wraz z Regionalnym Oddziałem PTTK zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w „Całorocznych Rajdach im. Zygmunta Łęskiego”. Okres pandemii to czas nieprzewidywalnych zmian niezależnych bezpośrednio od nas, jednak przestrzegając określonych zasad jest możliwość udziału w poszczególnych wycieczkach!

Terminarz wyjazdów oraz ich regulaminy zamieszczamy poniżej:

Zapisy osób chętnych w pracowni 26 p. Roma Ociepa. Do zobaczenia na szlaku!

Newsa przygotowała: p. prof. Roma Ociepa.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

1 września 2020, jak co roku, odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Jednak nie było to standardowe rozpoczęcie… Spotkanie z klasami pierwszymi  zaczęło się o godzinie 9.00, na którym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów wstępujących w mury naszej szkoły. Pozostałe klasy: drugie i trzecie spotkały się ze swoimi wychowawcami w klasach w odpowiednich odstępach czasowych. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zachowywali procedury reżimu sanitarnego i przestrzegali nakazu zasłaniania ust i nosa.

Na nowy rok szkolny 2020/2021 zarówno Uczniom jak i Nauczycielom życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości na ten trudny rok.

 Newsa przygotowały: p. prof. Dorota Żesławska oraz Nina Majda klasa 2e