Wyższe kwalifikacje – lepsze jutro

VII LO uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach projektu ERASMUS + Akcja KA1- Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej.
Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje-lepsze jutro.

 

Projekt będzie realizowany w latach: 2019-2021.
Projekt ma na celu wzrost kwalifikacji pracowników VII LO, wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Efektem projektu będzie podniesienie wyników końcowych i maturalnych uczniów oraz wzrost ich zaangażowania w pracę szkoły. Celem projektu jest też rozwój kompetencji interpersonalnych nauczycieli, poprawa metod pracy oraz umiejętności współdziałania.
Szkoła zamierza pogłębić wymiar europejski placówki poprzez wzmocnienie roli nauki języków obcych, wykorzystanie narzędzi TIK, naukę języka angielskiego poprzez aspekty kulturowe oraz wykorzystanie metody coachingowej i CLIL w nauce języków ścisłych i przyrodniczych.

Pogłębione aspekty wielokulturowe zostaną włączone do realizacji w trakcie zajęć z angielskiego,francuskiego, polskiego oraz zajęć pozalekcyjnych i dni tematycznych.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaci się o innowacyjność nauczania na polu przedmiotów ścisłych, włączenia metody CLIL do procesu nauczania. Projekt zakłada również dopracowanie umiejętności koordynowania i zarządzania w pracy nauczyciela, komunikowania się, wyposażenie
uczestników w kompetencje miękkie w tym z zakresu zarządzania zespołem czy właściwemu wspieraniu rozwoju emocjonalnego młodzieży. Uczestnicy projektu zamierzają dzielić się ze współpracownikami, rodzicami i uczniami zdobytymi doświadczeniami i wiedzą.

W ramach realizowanego w VII LO projektu Eramsus + KA1 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, którego tytuł brzmi: Wyższe kwalifikacje, Lepsze jutro, nauczyciele naszego liceum mają możliwość doskonalenia warsztatu pracy podczas szkoleń.

Celem projektu, przewidzianego na lata: 2019-2022 jest, miedzy innymi:

 • Zwiększenie wiedzy z zakresu międzykulturowej (zwiększenie świadomości na temat innych kultur, poznanie języków, uwrażliwienie na bogactwo różnorodności kulturowej.)
 • Pogłębienie umiejętności miękkich (umiejętność współpracy, radzenie sobie w organizacji podróży oraz w trakcie mobilności, dzielenie się rezultatami, podział obowiązków, planowanie, koordynowanie efektów pracy, zrównoważony podział zadań.)
 • Wzbogacenie lekcji wychowawczych, lekcji języków obcych, języka polskiego o treści międzykulturowe, poznanie z tradycjami innych kultur, wyznań.
 • Wzbogacenie obszaru: doradztwo zawodowe o wymiar europejski ( możliwość  podjęcia studiów, pracy za granicą, wykorzystanie programów europejskich).
 • Rozpoczęcie wymiany międzyszkolnej, poznanie potencjalnych partnerów.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży z rynku pracy, poprzez oferowanie im szans na atrakcyjne i zgodne z ich marzeniami i kompetencjami studia (poprzez uatrakcyjnienie zajęć, włączeniu języków obcych do nauczanych przedmiotów)
 • Wzbogacenie oferty językowej o j. hiszpański
 • Wzmocnienie kreatywnych metod nauczania i prowadzenia zajęć dodatkowych, np. podczas Koła teatralnego- zwiększenie samooceny uczniów, zdolności prezentowania się, język obcy.
 • Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli (z zamiarem włączenia elementów językowych na lekcjach przedmiotowych, udział w projektach europejskich)
 • Unowocześnienie metod nauczania, poprzez posługiwanie się narzędziami TIK
 • Wdrożenie innowacji dydaktycznej: metody CLIL do nauczania przedmiotów ścisłych.
 • Motywowanie do nauki dzięki użyciu metody coachingowej, wzrost kompetencji w zarządzaniu zespołem ludzkim.
 • Obserwacja prowadzonych zajęć w celu przeniesienia dobrych przykładów na grunt szkolny. Wymiana doświadczeń.
 • Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli (język obcy, innowacyjne metody nauczania, wzrost kompetencji miękkich)

W projekcie biorą udział: Kamila Bekus, Beata Gendek-Barhoumi,  Katarzyna Kornecka-Nalewajka,  Małgorzata Korpus, Marzena Kossak-Wąchała,  Elina Szago-Lalak, Justyna Stępień, Joanna Wołkowicka. W sumie, zaplanowanych zostało 15 mobilności, czyli udział w szkoleniach zagranicznych.  Relacje ze szkoleń, dostępne będą na stronie szkoły.

Informację przygotowała: p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka.