Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin II naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru ustalono: od 20 września 2021 r. do 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” II nabór – w roku szkolnym 2021/2022 – Śląskie. Inwestujemy w talenty (slaskie.pl)

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:

a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
b) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021;
c) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33 tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu przyznawania stypendiów (dalej „Regulamin”); z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

a) uzyskanie w roku szkolnym 2020/2021 tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe;
b) posiadanie w roku szkolnym 2020/2021 zezwolenia na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych, lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w rozumieniu Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
c) uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium to:

 • Wniosek o przyznanie stypendium,
 • Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2020/2021,
 • Podpisane oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

Ponadto, Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych jest zobowiązany dołączyć do Wniosku dokumenty, poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów, zgodnie z § 5 ust. 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.

 Ważne informacje:

 • W ramach przedmiotowego naboru, Wnioskodawcy będą mieli możliwość wypełnienia Wniosku o udzielenie stypendium jeszcze przed rozpoczęciem naboru, w tym za pośrednictwem Aplikacji (rekomendowana forma). Przy czym, podkreśla się, że przesłanie Wniosku wraz załącznikami poza terminem naboru tj. przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu, skutkować będzie pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia
 • Utworzenie Wniosku wyłącznie w Aplikacji, bez późniejszego przesłania go w jednej z form opisanych powyżej (ePUAP lub forma papierowa/pisemna) oraz ujętych w Regulaminie oraz w Ogłoszeniu o naborze Wniosków o przyznanie stypendium skutkować będzie pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.
 • Zgłaszanie awarii technicznych dotyczących działania Aplikacji następuje za pośrednictwem adresu e-mail do Operatorów Merytorycznych: stypendia@slaskie.pl.
 • Stypendia zostaną przyznane uczniom/uczennicom z najwyższą liczbą punktów. Ilość przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.
 • Stypendia przyznawane są na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2021 r. do czerwca 2022 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.
 • Wnioskodawcy oraz kandydaci na Opiekunów dydaktycznych mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, w tym w szczególności z Regulaminem przyznawania stypendium oraz Regulaminem Aplikacji.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu, w zakładce: „Dokumenty i wytyczne_ Rok szkolny 2021/2022” lub tutaj.

W przypadku składania Wniosku o udzielenie stypendium za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) należy przesłać go wraz z załącznikami na jeden z poniższych adresów:

 1. Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 2. Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
 3. Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Na dzień ogłoszenia o naborze istnieje możliwość osobistego składania korespondencji w kancelarii ogólnej Urzędu, znajdującej się przy ul. Ligonia 46 (pok. 164), czynnej w godzinach 7:30 – 15:30. Niemniej jednak powyższa możliwość, w trakcie trwania naboru, uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Korespondencję można również złożyć osobiście w specjalnie przygotowanych do tego celu urnach (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji), znajdujących się przy wejściu do Urzędu od strony ul. Ligonia 46 oraz ul. Jagiellońskiej 25 (tj. od strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach), a także w biurach zamiejscowych w Bielsku-Białej oraz Częstochowie zgodnie z adresami wykazanymi powyżej.

Datą złożenia Wniosku o przyznanie stypendium w formie pisemnej jest data jego wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej oraz Biura Zamiejscowego w Częstochowie.

Datą złożenia Wniosku o przyznanie stypendium w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.