Warsztaty Ekologiczne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

W dniach 27 i 28 września uczniowie klasy 1f (mat-geo-ang) i 2a (biol-chem-ang), wraz z nauczycielami biologii, geografii i j. angielskiego uczestniczyli w warsztatach ekologicznych.

Celem naszych zajęć było przede wszystkim poznanie najbliższego środowiska i specyfiki własnego regionu w myśl przesłania „Cudze chwalicie swego nie znacie”

Zajęcia  propagowały wśród młodzieży idee bioregionalizmu, wg której ochronę przyrody należy rozpocząć od swego najbliższego otoczenia, poznania swego regionu, jego środowiska przyrodniczego i kulturowego. Dlatego też nie przypadkowo znaleźliśmy się w Olsztynie k/Częstochowy.

Pierwszym punktem na szlaku pieszej wędrówki były Góry Towarne, będące grupą malowniczych wapiennych wzniesień. Nazwę swoją zawdzięczają one sieci jaskiń, w których ukrywane były niegdyś cenne towary, zostawiane przez podróżujące karawany kupieckie. Roślinność reprezentują tutaj murawy naskalne, kwietne murawy kserotermiczne oraz ciepłolubne zarośla. Kolejnym punktem warsztatów był należący do Obszarów Natura 2000, Rezerwat przyrody Sokole Góry. Jest to jeden z największych rezerwatów na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, pokryty urokliwymi lasami, wzbogaconymi wapiennymi skałkami oraz licznymi osobliwościami przyrody. Powierzchnia rezerwatu obfituje w postaci bloków, ścian, murów, grani i baszt. Licznie występują tutaj także schorniska skalne i jaskinie. Na trasie wycieczki udało nam się odwiedzić jedną z nich – Jaskinię Koralową. Oprócz przyrody nieożywionej fascynującą na tym obszarze jest przyroda ożywiona, którą stanowią położone w niższych partiach bory mieszane Querco robori-Pinetum  oraz porstające wyższe partie buczyny: żyzna buczyna sudecka Dentario enneaphylli-Fagetum, ciepłolubna buczyna storczykowa zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata gabra oraz kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum.  Typowe dlatego obszaru są także występujące w szczelinach skalnych zbiorowiska naskalne z udziałem mchów i paproci (zanokcicy skalnej Asplenium trichomanes i paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare). Liczne jaskinie są także wspaniałą ostoją dla nietoperzy. Na terenie rezerwatu napotkać można podkowca małego Rhinolophus hipposideros, nocka Bechsteina Myotis bechsteinii, nocka orzęsionego M. emarginatus, nocka łydkowłosego M. dasycneme i gacka szarego Plecotus austriacus. Wspaniałym zakończeniem pierwszego dnia warsztatów była nocna wycieczka pod mury Zamku Olsztyńskiego, przy których to przedstawione były związane z tym miejscem legendy. Kolejnego dnia zajęć udaliśmy się na ścieżkę geologiczną do Kamieniołomu Kielniki, w którego wnętrzu zobaczyć można dawnych mieszkańców, takich jak gąbki i amonity. W kamieniołomie  uczestniczyliśmy w czynnych warsztatach odkrywczych. Młodzież przy użyciu młotka geologicznego poszukiwała własnych  okazów skalnych, które po zakończonych warsztatach trafiły do pracowni geograficznej.

Zapoznaliśmy się z najczęściej spotykanymi w tych okolicach minerałami i skałami oraz rozpoznawaliśmy je metodą makroskopową(czyli bez użycia mikroskopu i innego specjalistycznego sprzętu), którą można wykorzystać w czasie własnych wędrówek.

Warsztaty ekologiczne zakończyliśmy zajęciami z rękodzieła jurajskiego. Odbyte zajęcia terenowe w znaczący sposób wzbogaciły wiedzę praktyczną uczniów z zakresu nauk przyrodniczych,poszerzyły umiejętności obserwacji organizmów, zjawisk i procesów, czego potwierdzeniem było ogromne zaangażowanie uczniów i uśmiechy na ich twarzach.

Newsa przygotowali: p. prof. Roma Ociepa, p. prof. Michał Zych.