Wyprawka szkolna

O pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego mogą ubiegać się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1)      słabowidzący,
2)      niesłyszący,
3)      słabosłyszący, itd.
uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży m. in. liceów ogólnokształcących.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do pedagoga szkolnego do 16 września 2016 r.

Materiały przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.