Inwestujemy w talenty – II edycja

Nabór wniosków o przyznanie stypenium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres od 15 września 2016 r. do 21 października 2016 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami).

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;
b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

- w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego (w przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 wynik powinien wynosić co najmniej 97,5% wszystkich możliwych do uzyskania punktów, tj. 39 pkt);

- w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

c) uzyskanie w roku szkolnym 2015/2016 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;

d) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (…);

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu zewnętrznego w roku 2014, dodatkowe punkty zostaną przyznane, jeśli uczeń uzyskał 100% możliwych do zdobycia punktów (tj. 40 pkt).

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2016/2017. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. września 2016 r. do czerwca 2017 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną znajdują się poniżej.

1. Wniosek o przyznanie stypendium

2. Plan Rozwoju Ucznia

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają bezwględny obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, która znajduje się TUTAJ.