Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 834.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie ww. Nagrody, która stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół artystycznych. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego, poprzedzonych minimum dwustopniowymi eliminacjami pozaszkolnymi. Informuję jednocześnie, że najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty.

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać:

  • dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych,
  • rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni,
  • stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Sposób i termin składania wniosków:

  • termin składania wniosków, w roku szkolnym 2017/2018, ustala się od 03.04.2018 r. do 16.04.2018 r.
  • rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół,  składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy,  ul. Śląska 11/13, pok. nr 3;

Szczegółowe informacje w załączniku.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.