Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019!

Stypendium jest adresowane do uczniów, którzy spełniają  łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • wykazują wysokie wyniki w nauce;
  • pochodzą z terenów wiejskich;
  • mają niewysoki dochód w rodzinie.

Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego 2018/2019 w transzach po 300 zł miesięcznie. Nie jest ustalony próg dochodów z góry – spośród nadesłanych wniosków wybierane są osoby najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Stypendium przeznaczone jest dla osób niepełnoletnich, które nie osiągnęły 18 roku życia w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium.O stypendium mogą się ubiegać niepełnoletni uczniowie,  czyli uczniowie VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum i szkół średnich (licea, technika i szkoły zawodowe) mieszkający na terenach wiejskich. Więcej informacji o stypendium: www.papilionis.org www.facebook.com/FundacjaEfektMotylaEffectusPapilionisFoundation/ Pytania prosimy kierować pod adres e-mail: stypendia@papilionis.org

Ponadto, dla wybranych stypendystów Fundacja organizuje weekend motywacyjny
w Warszawie w październiku 2018 r.
Wnioski należy składać od 1-15 lipca 2018r.
Jak aplikować? Wypełniając wyłącznie elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
i przesyłając go na adres: stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2017/2018.
Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka