Stypendium w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego”

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązujący od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku. Województwo Śląskie, mając na uwadze dobro wspólne mieszkańców regionu oraz kierując się intencją wspierania młodzieży szczególnie aktywnej edukacyjnie, udziela pomocy materialnej, która pozwoli na indywidualny rozwój ucznia.

Poniższy program ma za zadanie  wspieranie edukacji młodzieży uzdolnionej. Działania te będą realizowane poprzez przyznanie stypendiów województwa śląskiego. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów województwa śląskiego określają Zasady i tryb przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach niniejszego Programu.I. Cele programu
1. Zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży.
2. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie
możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.:
olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach itp.).
3. Wspomaganie możliwości stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
4. Promowanie i wspieranie młodzieży szczególnie uzdolnionej.
5. Stwarzanie możliwości międzynarodowej współpracy młodzieży w dziedzinie
edukacji.

II. Adresaci programu są uczniowie kształcący się w szkołach
ponadpodstawowych zamieszkali na terenie województwa śląskiego.

III. Spodziewane efekty

1. Wzrost aktywności edukacyjnej młodzieży.
2. Wzrost motywacji młodzieży do indywidualnego rozwoju uzdolnień
i zainteresowań.
3. Wzrost zaangażowania w działania na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego.

IV. Okres obowiązywania programu obowiązuje od lipca 2018 roku
do czerwca 2021 roku.

V. Realizator Programu

Za realizację Programu odpowiada Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć komplet dokumentów tj.: wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 (pok. 164).

WNIOSKI O  STYPENDIUM  NALEŻY  SKŁADAĆ  DO  DNIA  20  LIPCA 2018 r.

Program oraz Zasady wraz z obowiązującym wnioskiem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl
Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel.: (32) 77 40 012.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka