Druga transza stypendium szkolnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 za okres od stycznia 2019r. do czerwca 2019 r. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami, tj. 528,00 zł oraz wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności zawartej w art. 7 cytowanej ustawy.

W związku z powyższym wnioskodawcy koniecznie powinni złożyć stosowne, poprawnie wypełnione  oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej  rodziny w szkole u pedagoga szkolnego w terminie do 20 maja 2019r. Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy w celu wypłaty stypendium szkolnego winni przedłożyć u pedagoga szkolnego oryginały imiennych faktur i rachunków (zakup podręczników i artykułów szkolnych od stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.) dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych w terminie do 04 czerwca 2019r. do  pedagoga szkolnego.

Do pobrania:
Oświadczenie – sytuacja rodziny
Wykaz kwalifikowanych zakupów

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, pokój nr 4: tel. (34) 372-42-04,
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00
email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.