Stypendium szkolne – druga transza

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 za okres od stycznia 2018r.
do czerwca 2018 r.

Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z późniejszymi zmianami, tj. 514,00 zł.W związku z powyższym wnioskodawcy koniecznie powinni złożyć stosowne, poprawnie wypełnione  oświadczenie dotyczące aktualnej  sytuacji rodzinnej
i dochodowej do 21 maja 2018 r. do pedagoga szkolnego.
Wspomniane oświadczenie jest podstawą wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego.
W przypadku zmiany sytuacji wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć w siedzibie MOPS dokumenty przedstawiające wspomnianą sytuację.
Brak oświadczenia może skutkować umorzeniem postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy w celu wypłaty stypendium szkolnego winni przedłożyć w szkole oryginały imiennych faktur i rachunków (za okres
od stycznia – czerwca 2018 r.) dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych w terminie do 05 czerwca 2018r. do  pedagoga szkolnego.

Zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie
na oryginałach faktur i rachunków poprawek w postaci zamazywań długopisem, piórem, zakreślaczem kolorowym, korektorem. Faktury i rachunki o takich  takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu.
Dopuszcza się dokonywanie korekt w postaci wykreślenia pozycji lub opisu pozycji na dokumencie. Fakt ten musi być potwierdzony datą i podpisem osoby tego dokonującej.
Informujemy, że planowana miesięczna wysokość stypendium szkolnego
za okres od stycznia – czerwca 2018 r. wynosi 120, 00 zł.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy
Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, pokój nr 4: tel. (34) 372-42-04,

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00
email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Istnieje również możliwość otrzymania pomocy finansowej
w przypadku „zdarzenia losowego”

„Zdarzenie losowe”
określamy jako wydarzenie zależne od losu. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane nie tylko działaniem sił  przyrody, ale również  działaniami  ludzi,  pod  warunkiem  jednak,  że  zachowane  są  przesłanki  „losowości”,  tzn.  musi  to  być  zdarzenie  nieprzewidywalne, niezależnie  od  woli  człowieka  i  nie  do  uniknięcia  mimo  zachowania  należytej  staranności”.  Zdarzeniem  losowym  jest  w  szczególności  :

- nieszczęśliwy  wypadek, nagła choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
W przypadku wystąpienia w/w sytuacji należy złożyć do siedziby MOPS odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego:

Załączony wniosek, faktury  i  rachunki  imienne  oraz  inne  dokumenty  potwierdzające  przejściowo  trudną  sytuację  materialną  w  rodzinie  ucznia
z powodu powstałego zdarzenia losowego

Wzory dokumentów do pobrania

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.