Stypendium naukowe „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja”

Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoWydział Europejskiego Funduszu Społecznego  informuje, że rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Termin i miejsce naboru wniosków o przyznanie stypendium
Termin naboru: od 24 września  do 26 października 2018 r.;
Miejsca składania wniosków (osobiście lub wysłać na adres):
Kancelaria  Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego
w Częstochowie,   ul. Sobieskiego 7,   42-217 Częstochowa.
Kryteria obowiązkowe – obligatoryjne:
  • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej(liceum lub technikum);
  • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2017/2018) średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w &1pkt 12 regulaminu;
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2017/2018) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;
  • niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej dziesięciokrotność kwoty, o której mowa w § 2 ust.3 pkt 1 lit.b)Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz.1238), tj.1 300,00zł (10×130,00 zł);
  • Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.
Dodatkowe punkty może zdobyć  spełniając  co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
  • uzyskanie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny2018/2019, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz.U.z 202 r. Nr 13, poz.125, z późn. Zm).W ramach ocenianego kryterium honorowane będą wyłącznie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi (w zakresie języków obcych nowożytnych) lub ICT;
  • posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • niepobieranie stypendium w ramach poprzednich edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty, tj. w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018;
  • status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ą się o stypendium.
Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2018 r. do czerwca 2019 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na opiekunów dydaktycznych mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z  pełną dokumentacją projektową.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka