Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów szkół średnich, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Są uczniami szkoły wydającej świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce.
  2. Prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Dodatkowe korzyści:

  • maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia, na wybranym przez siebie kierunku studiów
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu studiów
  • w okresie wypłacania stypendium, gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim, które jest opłacane przez stypendystę na ogólnych zasadach określonych w UJ
  • w okresie wypłacania stypendium, opieka naukowa pracownika UJ wskazanego przez Rektora UJ

Konkurs o Stypendium składa się z dwóch etapów:

  • w pierwszym etapie należy wypełnić, w okresie od 1 lutego do 15 marca danego roku, elektroniczny formularz osobowy oraz dostarczyć materiały stanowiące prezentację kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w postaci, np.: zwięzłego opisu, prezentacji multimedialnej, filmu lub w innej, wybranej przez kandydata, formie przekazu. Wnioski oceniane będą przez Kapitułę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zakwalifikuje do kolejnego etapu maksymalnie 20 uczestników konkursu.
  • drugi etap obejmuje przeprowadzenie przez Kapitułę rozmów z kandydatami wybranymi w pierwszym etapie, ukierunkowanych na sprawdzenie predyspozycji kandydatów do podjęcia deklarowanego kierunku studiów oraz rozpoznanie ich osiągnięć, wiedzy i zainteresowań.

Newsa przygotowała p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.