Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody.

Nagroda przyznawana jest:

  1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół artystycznych, branżowych i techników, którzy w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych co najmniej szczebla wojewódzkiego organizowanych przez Kuratora Oświaty lub konkursów i olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki;
  2. uczniom, których średnia ocen z ostatniego roku nauki wyniosła co najmniej 5.0.

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać:

  1. Dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych,
  2.  Rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni,
  3.  Stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Sposób i termin składania wniosków:

  • termin składania wniosków, w roku szkolnym 2020/2021, ustala się od 23.04.2021 r. do 05.05.2021 r.

Termin dla uczniów składających dokumenty w szkole,  ustala się do dnia 28.04.2021r.

  • dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Częstochowy, w urnie znajdującej się przed portiernią Urzędu przy ul. Śląskiej II/13.
  • pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody tj. rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół,  składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5

Załączniki:

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.