Stypendium szkolne i wyprawka

Stypendium szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11.07.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 5056) rodzice, opiekunowie uczniów lub pełnoletni uczniowie ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016 składają wniosek od 1 do 15 września 2015 r. w siedzibie szkoły ucznia (u pedagoga szkolnego).

Stypendium szkolne – pliki do pobrania.

Wyprawka szkolna

O pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego mogą ubiegać się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1)      słabowidzący,
2)      niesłyszący,
3)      słabosłyszący, itd.
uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży, m. in. liceów ogólnokształcących.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przyznaje się
na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do pedagoga szkolnego do 18 września 2015r.

Materiały przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.